Acharya Khemraj Shastri

513-765-0782 khemrajshastri17@gmail.com

Language known:  Hindi, Nepali, English and Sanskrit

Qualification :  Acharaya (Astrology)

Shree Gangadhar Sharma

347-666-5708 priestgangadhar@gmail.com

Languages Known: –
• English, Telugu, Tamil, Hindi (Fluent)
• Kannada (Beginner)

Qualification: –
• Smartham (Krishnayajurveda,     PanchadashaKarma) – Education
 Visakha Sri Sarada Peetha Paripalita, Sri Jagadguru Sankaracharya Vedokta, Karmanushtana Nirvahaka Sabha, Sankara Mandiram, Guntur – 1999

Shree Subramanya Sharma

513-405-4689 priestkomallapalli.saitemple@gmail.com

Languages Known: –
Sanskrit, English, Telugu (Fluent)
Hindi, Tamil (Beginner)

Qualifications:-
• Completed 8 years Krishna Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) course in a span
of 4 years (2007-2011) at Veda Patasala, Ganganapalli , Kakinada, AP, India.
• Completed Krishna Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) from Sri Veda Vignana
Prathistanam, Ref.no:181/09 ,Kakinada – AP, India.
• Completed Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) in first class from Sri Gayathri
Purohitya Samakhya‐ Regt.No 747/2003, Rajahmundry, AP, India.
• Durga Sapthasathi (Chandi) certification from Sharada Peetam in 2016.