Sri SaiBaba Temple Of Greater Cincinnati

Live Dharshan

Our Priests

  1. Home
  2. /
  3. Our Priests

Our Priests

Acharya Khemraj shastri

Phone: (513) 765-0782
Email: khemraj.Shastri@cincysaitemple.org

Language known:  Hindi, Nepali, English and Sanskrit

Qualification:  Acharaya (Astrology)

 

Sri Gangadhar Sharma

Phone: (347) 666-5708
Email: Gangadhar.Sharma@cincysaitemple.org

Languages Known: English, Telugu, Tamil, Hindi (Fluent), Kannada (Beginner)

Qualification
• Smartham (Krishnayajurveda,     PanchadashaKarma) – Education
• Visakha Sri Sarada Peetha Paripalita, Sri Jagadguru Sankaracharya Vedokta, Karmanushtana Nirvahaka Sabha, Sankara Mandiram, Guntur – 1999

Sri Subramanyam Sharma

Phone: (513) 405-4689
Email: Subramanya.Sharma@cincysaitemple.org

Languages Known: –
Sanskrit, English, Telugu (Fluent), Hindi, Tamil (Beginner)

Qualifications:-
• Completed 8 years Krishna Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) course in a span
of 4 years (2007-2011) at Veda Patasala, Ganganapalli , Kakinada, AP, India.
• Completed Krishna Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) from Sri Veda Vignana
Prathistanam, Ref.no:181/09 ,Kakinada – AP, India.
• Completed Yajurveda Smartham (Panchadasakarmantam) in first class from Sri Gayathri
Purohitya Samakhya Regt.No 747/2003, Rajahmundry, AP, India.
• Durga Sapthasathi (Chandi) certification from Sharada Peetam in 2016.